TOIMISTOJEN AKUSTIIKKAPALVELUT

Taustaa

Toimistotiloissa huoneakustiikka ja äänieristys ovat olennainen osa hyvän työympäristön suunnittelua.

Toimistotilat voidaan jakaa koppikonttoreihin, avokonttoreihin, monitilatoimistoihin ja näiden välimuotoihin. Niissä kaikissa on akustiset olosuhteet suunniteltava niin, että työskentely on terveellistä, viihtyisää ja tehokasta.

Kun huoneakustiikka ja tilojen välinen äänieristys ovat kunnossa, ja erityyppisille työtehtäville löytyy riittävässä määrin erilaisia työpistevaihtoehtoja, koetaan toimitilan ääniolosuhteet yleensä hyväksi.

Huoneakustiikkaa eli huoneen sisällä syntyneen äänen muodostamaa ääniolosuhdetta hallitaan huonepintojen ja kalusteiden äänenvaimennuksella.

Äänieristystä hallitaan ääntä eristävillä seinillä, lasituksilla ja ovilla. Myös erilaisten taloteknisten laitteiden läpivientien ja kanavistojen kautta kulkevat äänet vaikuttavat äänieristykseen merkittävästi.

Tarjoamme monipuolisia ja joustavia palveluja erilaisiin tarkoituksiin, erilaisille asiakasryhmille ja budjeteille.

Akustiikkasuunnittelu

·         Konsultoimme olemassa olevan toimiston olosuhteita antamalla parannusehdotuksia joko lyhyen esikäynnin tai laajemman selvityksen perusteella

·         Konsultoimme uudiskohteen suunnittelua perehtymällä rakennusselityksiin ja pohjakuviin

·         Konsultoimme tilakohtaisessa tavoitetasojen asettamisessa suunnittelun alkuvaiheessa

Meluntorjunta

Toimitilarakennuksen suunnittelussa tulee huomioida määräykset ja ohjeet koskien

·         julkisivun ääneneristävyyttä,

·         liikennetärinää ja

·         LVIS-melua.

Tarjoamme mittaus- ja suunnittelupalveluja myös näihin liittyen

Mittaukset ja tavoitetasot

·         Teemme mittauksia kansainvälisten ISO -standardien mukaan.

o    ISO 3382-2 jälkikaiunta-aika

o    ISO 3382-3 avotoimistojen akustiikka

o    ISO 16283-1 ilmaääneneristävyys

o    ISO 16283-2 askelääneneristävyys

o    ISO 16283-3 julkisivun ääneneristävyys

·         Vertaamme mittaustuloksia suomalaisiin rakentamismääräyksiin ja ohjeisiin

Tuotekehitys

Teemme laboratoriossa mittauksia toimistoissa käytettäville tuotteille

·         Ilmaääneneristävyys ISO 10140-2

·         Äänenabsorptiosuhde ISO 354

·         Kalusteiden ja koppien puheäänenvaimennus ISO 23351-1

Koulutuspalvelut ja esitykset

·         Muutosjohtamista palvelevat tietoiskut ja koulutustilaisuudet akustiikasta esimiehille ja henkilöstölle;

·         Esitykset alan seminaareihin.

Tutkimus

Turun ammattikorkeakoulu tekee myös tieteellistä tutkimusta toimistojen akustiikkaan liittyen kahdessa projektissa.

·         Suomen Akatemian rahoittama ”Active Work Space” -projekti

·         Business Finlandin rahoittama ”Motti” -projekti

Kirjallisuus

Ympäristöministeriö (2017). Ympäristöministeriön asetus 796-2017 rakennuksen ääniympäristöstä, 24.11.2017, Helsinki. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170796.

Ympäristöministeriö (2018). Ääniympäristö. Ympäristöministeriön ohje rakennuksen ääniympäristöstä. 28.6.2018, Helsinki. https://www.ym.fi/download/noname/%7B2852D34E-DA43-4DCA-9CEE-47DBB9EFCB08%7D/138568.

Ympäristöministeriö (2019). Rakennuksen ääniolosuhteiden suunnittelu ja toteutus. Ympäristöministeriön julkaisuja 2019:28, 50 pp., Helsinki. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161953.

RIL (2008). RIL 243-3-2008 Rakennusten akustinen suunnittelu. Toimistot. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y., 96 s, Helsinki, 2008.

Nenonen, S., Hyrkkänen, U., Rasila, H., Hongisto, V., Keränen, J., Koskela, H., Sandberg, E. (2012). Monitilatoimisto – ohjeita käyttöön ja suunnitteluun, 64 s, 3.9.2012, Työterveyslaitos. Saatavilla: https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/11/monitilatoimiston_suunnitteluohje.pdf.