VÄLIPOHJAN ASKELÄÄNENERISTÄVYYS (ISO 10140-3, ISO 717-2)

Miksi

Välipohjien askelääneneristystä koskee Suomessa kansainvälisesti verrattain tiukat määräykset. Ne esitetään ympäristöministeriön ääniympäristöasetuksessa ja sitä tukevassa ääniympäristöohjeessa. Raakavälipohjat eivät yksinään täytä asuinrakentamisen vaatimuksia mutta asianmukaisilla lattiapäällysteillä määräykset voidaan saavuttaa.

Turku AMK tarjoaa rakennustuotevalmistajille mahdollisuuden välipohjien askelääneneristävyyden (mm. askelääneneristysluvut Ln,w ja Ln,w + CI,50-2500) määrittämiseen laboratorio-olosuhteissa.

Samassa yhteydessä voidaan määrittää myös ilmaääneneristävyys.

Testattavat tuotteet ja rakenteet

  • Puurakenteiset ylä- ja välipohjat
  • Teräsrakenteiset ylä- ja välipohjat
  • Laboratoriossa olevan referenssilaatan varaan rakennetut ylä- ja välipohjat.

Välipohjan rakentaminen tapahtuu paikallaan laboratoriossa. Välipohja makaa teräksisten leukapalkkien päällä. Kantavuus on enintään 825 kg/m2 sisältäen hyötykuorman.

Referenssilaattavaihtoehdot ovat:

  • Teräsbetoni 160 mm, aukko D
  • CLT 140 mm (puu), aukko C
  • CLT 260 mm (puu), aukko C
  • Avokotelolaatta 372 mm (puu), aukko C

Mittaustapa

Mittaus tapahtuu ISO 10140-3 mukaan ja askelääneneristysluvun määritys ISO 717-2 mukaan. Äänilähteenä käytetään askeläänikojetta, joka tuottaa tasaisia vasaraniskuja lattiaan. Tarvittaessa mittaus voidaan tehdä myös kumipallolla (impact ball), joka on ISO standardin vaihtoehtoinen askeläänilähde. Kuvassa 1 on havainnollistettu määritystapaa, kun käytetään askeläänikojetta.

Kuva 1. Askeläänenpainetaso eri taajuuksilla f ja ISO 717-2 mukaiset askeläänitasoluvut eräälle välipohjalle.

Akkreditointi

Turku AMK:n akustiikkalaboratorio Turussa on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T293, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025 (https://www.finas.fi/Documents/T293_A06_2024.pdf). Akkreditointi kattaa askelääneneristävyyden määrityksen standardin SFS EN ISO 10140-3 mukaisesti taajuusalueella 50–5000 Hz sekä askeläänitasolukujen ja askeläänitasoluvun aleneman määrityksen ISO 717-2 mukaisesti.

HUOM: FINAS-akkreditointi koskee vain testausselosteen muodossa annettua tulosta.

Testattavan tuotteen mitat

Kuvassa 2 on laboratorion pohjakuvat. Askelääneneristävyyksiä tutkitaan aukoissa C ja D.

Kevytvälipohja rakennetaan aukkoon C (kuva 3 oikealla). Puulaatan päälle asennettavan rakenneosan maksimimitat ovat 4030 x 2430mm. Puulaatan alle asennettavan rakenneosan maksimimitat ovat 4100 x 2505 mm.

Teräsbetoninen 160 mm referenssilaatta on kiinteästi aukossa D (kuva 3 vasemmalla). Teräsbetonilaatan päälle asennettavan rakenneosan maksimimitat ovat 4030 × 2430 mm. Teräsbetonilaatan alle asennettavan rakenneosan maksimimitat ovat 4100 x 2507 mm.

Mitat on tarkistettava rakenteita suunniteltaessa.

 

Kuva 2. Laboratorion pohjakuvat.

Kuva 3. Aukkojen D ja C leikkaukset. Näytemitat tarkistetaan asiakkaan kanssa tarjousvaiheessa.

 

Tavarantoimitus ja sijainti

Laboratorio sijaitsee osoitteessa Joukahaisenkatu 7, 20520 Turku. Tavarantoimitusta koskevat ohjeet on täällä.