YMPÄRISTÖMELUN MITTAUKSET JA MALLINNUKSET

Ympäristömelun mittaukset ja leviämislaskelmat (melumallinnus) liittyvät kiinteänä osana maankäytön suunnitteluun, ympäristövaikutuksen selvittämiseen, rakentamiseen tai ympäristölupiin. Meluselvityksessä kartoitetaan nykytilanteen tai tulevan tilanteen melutasot ja verrataan tuloksia melun ohjearvoihin. Selvitykseen voi liittyä meluntorjunnan tarpeiden arviointia, mitoitusta tai suunnittelua.

Mittaukset

Melumittaukset tehdään tavallisesti joko melulle altistuvassa kohteessa tai melua aiheuttavan kohteen läheisyydessä melupäästön selvittämiseksi. Mittauspalvelujamme ovat

  • melutason mittaus melulle altistuvassa kohteessa sisällä tai ulkona
  • melupäästömittaukset
  • äänitehotasomittaukset

Melun leviämismallinnus

Melun leviäminen ympäristöön lasketaan CadnaA laskentaohjelmalla, joka täyttää ympäristömelun mallinnukselle asetetut vaatimukset. Mallinnuspalveluja tarjotaan mm. seuraaville melulajeille maankäytön suunnittelun ja rakentamisen eri vaiheissa:

  • tieliikennemelu
  • tuulivoima-alueen melu
  • kiviainestuotantolaitoksen melu
  • teollisuuslaitosten melu

Melutorjunnan suunnittelu

Melumalleja hyödyntäen voidaan laskea erilaisten meluntorjuntavaihtoehtojen vaikutus. Tämä mahdollistaa erilaisten ratkaisujen vertailun ja helpottaa kustannustehokkaan vaihtoehdon löytämistä.

Julkisivurakenteiden äänieristys

Meluntorjunnan tehokkain keino melualueella on julkisivun äänieristyksen hallinta. Julkisivun ääneneristystarpeen säätää valtioneuvoston päätös. Tarjoamme palveluja seuraavasti:

  • julkisivun äänieristysmittaukset
  • valtioneuvoston päätöksen täyttävien julkisivurakenteiden mitoituslaskelmat
  • julkisivurakenteiden kuten seinien ja ikkunoiden tuotekehitys ja laboratoriotestaus

Kuva 1. Esimerkki ympäristömelun päiväajan LAeq07-22 äänitasokartasta.