Välipohjan askelääneneristävyys (ISO 10140-3, ISO 717-1)

Miksi

Välipohjien askelääneneristystä koskee Suomessa kansainvälisesti verrattain tiukat määräykset. Ne esitetään ympäristöministeriön ääniympäristöasetuksessa ja sitä tukevassa ääniympäristöohjeessa. Raakavälipohjat eivät yksinään täytä asuinrakentamisen vaatimuksia mutta asianmukaisilla lattiapäällysteillä määräykset voidaan saavuttaa.

Turku AMK tarjoaa rakennustuotevalmistajille mahdollisuuden välipohjien askelääneneristävyyden (mm. askelääneneristysluvut Ln,w ja Ln,w + CI,50-2500) määrittämiseen laboratorio-olosuhteissa.

Samassa yhteydessä voidaan määrittää myös ilmaääneneristävyys.

Testattavat tuotteet ja rakenteet

  • Puurakenteiset ylä- ja välipohjat
  • Teräsrakenteiset ylä- ja välipohjat
  • Laboratoriossa olevan referenssilaatan varaan rakennetut ylä- ja välipohjat.

Välipohjan rakentaminen tapahtuu paikallaan laboratoriossa.

Referenssilaattavaihtoehdot ovat:

  • Teräsbetoni 150 mm, aukko D
  • CLT 140 mm (puu), aukko C
  • Avokotelolaatta 350 mm (puu), aukko C

Mittaustapa

Mittaus tapahtuu ISO 10140-3 mukaan ja askelääneneristysluvun määritys ISO 717-2 mukaan. Äänilähteenä käytetään askeläänikojetta, joka tuottaa tasaisia vasaraniskuja lattiaan. Tarvittaessa mittaus voidaan tehdä myös kumipallolla (impact ball), joka on ISO standardin vaihtoehtoinen askeläänilähde. Kuvassa 1 on havainnollistettu määritystapaa, kun käytetään askeläänikojetta.

Kuva 1. Askeläänenpainetaso eri taajuuksilla f ja ISO 717-1 mukaiset askeläänitasoluvut eräälle välipohjalle.

Akkreditointi

Otsikon testimenetelmälle haetaan FINAS akkreditointia vuoden 2020 aikana. Akustiikkalaboratorio on jo FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T293. Laboratorio on akkreditoitu ilmaääneneristävyyden ja äänen absorptiosuhteen määritykseen (https://www.finas.fi/Documents/T293_A02_2020.pdf#search=T293).

Testattavan tuotteen mitat

Kuvassa 2 on laboratorion pohjakuvat. Askelääneneristävyyksiä tutkitaan aukoissa C ja D.

Kevytvälipohja rakennetaan aukkoon C (kuva 3 oikealla), jonka minimimitat ovat 2505×4100 mm (10.3 m2). Tähän aukkoon on myös tarjolla kaksi e. puista referenssilaattaa.

Teräsbetoninen 150 mm referenssilaatta on kiinteästi aukossa D (kuva 3 vasemmalla), jonka minimimitat ovat 2507×4100 mm (10.3 m2).

Lisätietoja laboratoriosta on täällä.

Kuva 2. Laboratorion pohjakuvat.

Kuva 3. Aukkojen D ja C leikkaukset ja mitat. Näytemitat sovitaan asiakkaan kanssa.  

 

Tavarantoimitus ja sijainti

Laboratorio sijaitsee osoitteessa Joukahaisenkatu 7, 20520 Turku. Tavarantoimitusta koskevat ohjeet on täällä.