Lattiapäällysteen askelääneneristävyyden parannusluku (ISO 10140-3, ISO 717-1)

Miksi

Välipohjien askelääneneristystä koskee Suomessa kansainvälisesti verrattain tiukat määräykset. Ne esitetään ympäristöministeriön ääniympäristöasetuksessa ja sitä tukevassa ääniympäristöohjeessa. Raakavälipohjat eivät yksinään täytä asuinrakentamisen vaatimuksia mutta asianmukaisilla lattiapäällysteillä määräykset voidaan saavuttaa.

Turku AMK tarjoaa rakennustuotevalmistajille mahdollisuuden kaikkien lattiapäällystetyyppien askelääneneristävyyden parannusluvun DLw määrittämiseen laboratorio-olosuhteissa.

Testattavat tuotteet ja rakenteet

  • Matot
  • Parketit, laminaatit lattianalushuopineen
  • Kelluvat lattiat
  • Asennuslattiat

Mittaustapa

Mittaus tapahtuu ISO 10140-3 mukaan ja parannusluvun määritys ISO 717-2 mukaan. Testin aikana lattiapäällyste asennetaan ns. referenssilaatan päälle, ja päällysteen aikaansaama parannus määritetään mittaamalla askelääneneristävyys ensin referenssilaatalle ja sen jälkeen päällystetylle referenssilaatalle. Parannus saadaan näiden erotuksena. Äänilähteenä käytetään askeläänikojetta, joka tuottaa tasaisia vasaraniskuja lattiaan. Kuvassa 1 on havainnollistettu määritystapaa.

Referenssilaattavaihtoehdot ovat:

·         Teräsbetoni 150 mm, aukko D

·         CLT 140 mm (puu), aukko C

·         Avokotelolaatta 350 mm (puu), aukko C

Yleensä tuoteominaisuudet määritetään teräsbetonilaatalla. Sillä saatu tulos DLw ei kuitenkaan päde välttämättä puuvälipohjalle. Mittausaukkoon C voidaan myös rakentaa mikä tahansa muu kevytvälipohja, jota ei edellä näkyvässä listassa ole.

Kuva 1. Parannusluvun DLw määritys eräälle lattiapinnoitteelle.

Akkreditointi

Otsikon testimenetelmälle haetaan FINAS akkreditointia vuoden 2020 aikana. Akustiikkalaboratorio on jo FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T293. Laboratorio on akkreditoitu ilmaääneneristävyyden ja äänen absorptiosuhteen määritykseen (https://www.finas.fi/Documents/T293_A02_2020.pdf#search=T293).

Testattavan tuotteen mitat

Kuvassa 2 on laboratorion pohjakuvat. Askelääneneristävyyksiä tutkitaan aukoissa C ja D.

Teräsbetonilaatalle tarkoitettu lattiapäällyste asennetaan aukkoon D (kuva 3 vasemmalla), jonka minimimitat ovat 2507×4100 mm (10.3 m2).

Puuvälipohjalle tarkoitettu lattiapäällyste asennetaan aukkoon C (kuva 3 oikealla), jonka minimimitat ovat 2505×4100 mm (10.3 m2).

Lisätietoja laboratoriosta on täällä.

Kuva 2. Laboratorion pohjakuvat.

Kuva 3. Aukkojen D ja C leikkaukset ja mitat. Näytemitat sovitaan asiakkaan kanssa.  

 

Tavarantoimitus ja sijainti

Laboratorio sijaitsee osoitteessa Joukahaisenkatu 7, 20520 Turku. Tavarantoimitusta koskevat ohjeet on täällä.