ASKELÄÄNITASOLUVUN ALENEMA (ISO 10140-3, ISO 717-2)

Miksi

Välipohjien askelääneneristystä koskee Suomessa kansainvälisesti ottaen verrattain tiukat määräykset. Ne esitetään ympäristöministeriön ääniympäristöasetuksessa ja sitä tukevassa ääniympäristöohjeessa. Raakavälipohjat eivät yksinään täytä asuinrakentamisen vaatimuksia mutta asianmukaisilla lattiapäällysteillä määräykset voidaan saavuttaa.

Turku AMK tarjoaa rakennustuotevalmistajille mahdollisuuden kaikkien lattiapäällystetyyppien askeläänitasoluvun aleneman ΔLw määrittämiseen laboratorio-olosuhteissa. ΔLw kertoo, miten paljon lattianpäällyste pienentää pinnoittamattoman raakavälipohjan askeläänitasolukua Ln,w.

Soveltuvat lattianpäällysteet

Menetelmä on tarkoitettu kaikille lattianpäällysteille:

  • Matot
  • Parketit, laminaatit lattianalushuopineen
  • Kelluvat lattiat
  • Asennuslattiat
  • Massiivikerrokset
  • Pinnoitteet

Mittaustapa

Mittaus tapahtuu ISO 10140-3 mukaan ja aleneman määritys ISO 717-2 mukaan. Testin aikana lattiapäällyste asennetaan ns. referenssilaatan päälle, ja päällysteen aikaansaama parannus määritetään mittaamalla askeläänenpainetaso ensin referenssilaatalle ja sen jälkeen päällystetylle referenssilaatalle. Alenema ΔL saadaan näiden erotuksena. Äänilähteenä käytetään askeläänikojetta, joka tuottaa tasaisia vasaraniskuja lattiaan. Kuvassa 1 on havainnollistettu määritystapaa.

Referenssilaattavaihtoehdot

· Teräsbetoni 160 mm, aukko D

· CLT 140 mm (puu), aukko C

· CLT 260 mm (puu), aukko C

· Avokotelolaatta 372 mm (puu), aukko C

Lattianpäällysteen ΔL määritetään lähtökohtaisesti teräsbetonilaatalla. Tulos ei kuitenkaan päde välttämättä puuvälipohjalle. Mittausaukkoon C voidaan myös rakentaa mikä tahansa muu kevytvälipohja, jota ei listassa ole.

Kuva 1. ΔLw määritys eräälle lattiapinnoitteelle.

Akkreditointi

Turku AMK:n akustiikkalaboratorio Turussa on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T293, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025 (https://www.finas.fi/Documents/T293_A06_2024.pdf). Akkreditointi kattaa askelääneneristävyyden määrityksen standardin SFS EN ISO 10140-3 mukaisesti taajuusalueella 50–5000 Hz sekä askeläänitasolukujen ja askeläänitasoluvun aleneman määrityksen ISO 717-2 mukaisesti.

HUOM: FINAS-akkreditointi koskee vain testausselosteen muodossa annettua tulosta.

Testattavan tuotteen mitat

Kuvassa 2 on laboratorion pohjakuvat. Askelääneneristävyyksiä tutkitaan aukoissa C ja D.

Teräsbetonilaatalle tarkoitettu lattiapäällyste asennetaan aukkoon D (kuva 3 vasemmalla). Teräsbetonilaatan päälle asennettavan näytteen maksimimitat ovat 4030 × 2430 mm.

Puuvälipohjalle tarkoitettu lattiapäällyste asennetaan aukkoon C (kuva 3 oikealla). Puulaatan päälle asennettavan näytteen maksimimitat ovat 4030 × 2430 mm.

Kuva 2. Laboratorion pohjakuvat.

Kuva 3. Aukkojen D ja C leikkaukset. Näytemitat tarkistetaan asiakkaan kanssa tarjousvaiheessa.

 

Tavarantoimitus ja sijainti

Laboratorio sijaitsee osoitteessa Joukahaisenkatu 7, 20520 Turku. Tavarantoimitusta koskevat ohjeet on täällä.