Joustavan lattianalusmateriaalin dynaaminen jäykkyys

Testin tarkoitus

Kelluvia lattioita käytetään kantavien lattioiden päällä mm. askelääneneristyksen parantamiseksi. Kelluviin lattioihin voidaan myös liittyä lattialämmitys. Kelluviin lattioihin liittyy joustava lattianalusmateriaali, joka on kantavan lattian ja kelluvan laatan/levykerroksen välissä.

Testattavat tuotteet

Esimerkkejä tyypillisesti testattavista tuotteista:

  • kivivillat
  • lasivillat
  • muovipohjaiset materiaalit
  • lattianalustuotteet, joihin on integroitu lämmitysputkisto
  • parketin tai laminaatin alle sijoitettavat tuotteet

Mittauksessa käytettävät näytekoot

Kustakin testattavasta tuotteesta tarvitaan kolme 20 x 20 cm kokoista näytettä. Yksi näyte ei riitä, koska materiaalit eivät ole täysin tasalaatuisia.

Menetelmä

Testi tehdään standardin ISO 9052-1 mukaan. Näyte asetetaan teräksisen kuormalevyn alle. Kun kuormalevyyn kohdistetaan ylhäältä tärinä, lattian, joustavan materiaalin ja kuormalevyn muodostama massa-jousi-massa-systeemi alkaa värähdellä voimakkaasti systeemille ominaisella taajuudella. Menetelmässä määritetään kyseinen resonanssitaajuus, josta johdetaan joustavan materiaalin dynaaminen jäykkyys yksikköalaa kohden s’ [N/m3]. Edellä kuvattu testi antaa materiaalin rungon dynaamisesta jäykkyydestä.

Jos materiaali on huokoinen, ilma karkaa edellä kuvatussa testissä pois näytteestä sen pienuuden vuoksi. Kun materiaali on asennettuna lattian alle, ilma ei pääse karkaamaan samoin kuin tässä testissä, vaan ilma toimii jousena, jolla on oma dynaaminen jäykkyytensä. Tämä huomioidaan määrittämällä materiaalin virtausvastus standardin ISO 9053 mukaan. Materiaalin virtausvastus määritetään aina dynaamisen jäykkyyden yhteydessä, jotta tiedetään, tuleeko ilman dynaaminen jäykkyys huomioida lopputuloksessa.

Tulosten soveltaminen

Tuloksia sovelletaan kelluvien lattioiden ominaisuuksien kuvauksessa tai tuotekehityksessä. Dynaamisen jäykkyyden avulla voidaan laskennallisesti määrittää kelluvien lattioiden resonanssitaajuus. Mitä pienempi joustavan materiaalin dynaaminen jäykkyys on, sitä pienemmälle taajuudelle resonanssitaajuus sijoittuu, ja sitä parempi ääneneristävyys saavutetaan.

Dynaamiselle jäykkyydelle tai resonanssitaajuudelle ei sinänsä ole ohjearvoja. Lattiarakenne mitoitetaan siten, että askel- ja ilmaääneneristävyyden tavoitearvot täytetään.

kuva1_joustavat.bmp.png

Kuva 1. Kaaviokuva mittausjärjestelystä.

Kuva 2. Esimerkki eräälle lattianalusvillalle mitatusta resonanssitaajuudesta (36 Hz). Tästä laskettu dynaamisen jäykkyyden arvo on s’= 16 MN/m3, kun villahuokosissa liikkuvan ilman dynaaminen jäykkyys on huomioitu.

 

Tavarantoimitus ja sijainti

Laboratorio sijaitsee osoitteessa Joukahaisenkatu 7, 20520 Turku. Tavarantoimitusta koskevat ohjeet on täällä.