ÄÄNENABSORPTIOSUHTEEN MÄÄRITYS PUTKIMENETELMÄLLÄ (ISO 10534-2)

Yleistä

Materiaalin akustinen absorptiosuhde määritetään standardin ISO 10534-2:1998(E) mukaisesti. Mitattavat näytteet ovat ympyrän muotoisia ja tarvittava näytehalkaisija on taajuusalueesta riippuva. Menetelmä soveltuu erityisesti tuotekehitysvaiheeseen, kun halutaan vertailla useita materiaaleja keskenään ja optimoida lopputuotetta. Lopputuote testataan useimmiten ISO 354 standardin mukaan, johon Turku AMK tarjoaa akkreditoidun testauspalvelun.

Testattavat tuotteet

·         villat, eristeet ja vaahtomuovit

·         rei’itetyt levyt

·         huovat ja kankaat

·         ruiskutettavat pinnoitteet

Tuote voidaan testata taustaan kiinnitettynä tai alaslaskettuna, jolloin sen taakse jätetään halutun paksuinen ilmarako.

Näytekappaleiden koko

Kustakin testattavasta tuotteesta mitataan kolme näytettä, joista raportoidaan keskiarvo. Tämä johtuu siitä, että näyte on pieni ja materiaalit ovat harvoin tasalaatuisia.

Näytteen halkaisija riippuu siitä, mikä taajuusalue halutaan testata. Näytehalkaisijat ja niiden kattamat taajuusalueet ovat:

·         halkaisija 29 mm:       500–6400 Hz

·         halkaisija 63 mm:       100–3150 Hz

·         halkaisija 100 mm:     50–1600 Hz

Jos halutaan mitata taajuusalue 50–5000 Hz, tarvitaan kolme halkaisijaltaan 29 mm kokoista näytettä ja kolme halkaisijaltaan 100 mm kokoista näytettä eli yhteensä 6 näytettä.

Testattavan tuotteen maksimipaksuus ilmarako mukaan lukien on 300 mm.

Näytekappaleiden valmistus

Näyte leikataan pyöreäksi em. mittaan esimerkiksi vesileikkausta käyttäen. Turku AMK voi hoitaa näytteiden leikkauksen ostopalveluna.

Testausmenetelmä

Testattava materiaalinäyte sijoitetaan impedanssiputken sisälle sen toiseen päähän metallista taustaa vasten. Putken toiseen päähän asennetulla kaiuttimella toistetaan testiääni. Ääni etenee putken sisällä kaiuttimelta näytteeseen, ja heijastuvan äänen osuus mitataan putken sisällä olevin mikrofonein. Tuloksista määritetään näytteen akustinen absorptiosuhde normaalilla tulokulmalla.

Tuloksena ilmoitetaan absorptiosuhde 1/3-oktaavikaistoittain. Absorptiosuhteen perusteella määritetään tarvittaessa tuotteen absorptioluokka (A-E) standardin ISO 11654 mukaan.

Testituloksen vertailukelpoisuus ISO 354 nähden

Tässä kuvatulla putkimenetelmällä saadut tulokset koskevat normaalia äänen tulokulmaa eli tilannetta, jossa ääni kohdistuu kohtisuoraan tuotteen pintaa vasten. Putkimenetelmällä saadut absorptiosuhdearvot ovat yleensä hieman pienempiä (5–15%) kuin huonemenetelmällä (ISO 354) saadut arvot, koska huonemenetelmällä huomioidaan myös pintaan vinossa osuva ääni. Putkimenetelmällä saatuja absorptiosuhdearvoja voi käyttää turvallisesti, kun arvioidaan materiaalin vaikutusta huoneen jälkikaiunta-aikaan.

 

Kuva 1. Kaaviokuva mittauslaitteistosta.

 

Kuva 2. Esimerkki testituloksesta eräälle tuotteelle, jonka halkaisija oli 63 mm. Kuvassa on normaalin tulokulman absorptiosuhde a0 taajuuden f funktiona.

 

Tavarantoimitus ja sijainti

Laboratorio sijaitsee osoitteessa Joukahaisenkatu 7, 20520 Turku. Tavarantoimitusta koskevat ohjeet on täällä.